KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KAR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bu itibarla talep ettiğiniz ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) (Bundan sonra “Kanun” olarak adlandırılacaktır.) kapsamında işbu aydınlatma metnini tarafınıza sunuyoruz.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimiz hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapılması, size özel sunulacak indirimlerden ve kampanyalardan yararlandırılmasına ilişkin olarak Şirketimize ilettiğiniz kimlik ve iletişim verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmekte ve destek aldığımız iş ortaklarımıza aktarılmaktadır.  Söz konusu kişisel verileriniz KAR İNŞAAT Ofisinden ve internet sitemiz aracılığı ile toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etme, işlenme amacına ve bu amaca yönelik kullanıp kullanmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme ve silinmesini isteme veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişsiel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı,

info@karinsaat.com.tr elektronik posta adresi veya 0232 465 12 12 numaralı telefon vasıtasıyla iletişime geçerek kimlik teyidinizin yapılmasını sağladıktan sonra KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz KVKK 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde red nedeni/nedenleri yazılı veya elektronik ortamda iletilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

KAR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.),  tarafınızca satılan alınan ürün / hizmet hakkında analiz yapmak, şahsınıza özel indirimlerden ve kampayalardan yararlandırmak ve genel pazarlama yapılması amacıyla aşağıdaki verileri işleyebilecektir:

  1. Kimlik bilgileri
  2. İletişim bilgileri

BEYAN : Şirket’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu  kapsamında kişisel  verilerimin yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmak üzere toplamasına,  saklamasına, işlemesine ve aydınlatma metninde belirtilen alıcı gruplarına aktarmasına  RIZAM VARDIR.